نت و فایل اجرای سرود ملی

type: zip =  pdf  +  wma

size : 31 KB

دانلود 

---------------

زمزمه

--------------

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده ی حق باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام استقلال آزادی
نقش جان ماست
شهیدان پیچیده در کنج زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

---------

 

 

 

راهنما