نت و فایل اجرای آهنگ چهره به چهره

type: zip =  pdf  +  wma

size : 53 KB

دانلود

---------------

زمزمه

--------------

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو
در پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو
مهر تو را دل حزین بافته با قماش جان
رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو
ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو
مطرب خوش نوای را تازه به تازه گو بگو
می رود از فراق تو آب رخ از دو دیده ام
دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

--------- 

 آهنگ بازخوانی شده در آلبوم چهره به چهره شجریان


 

راهنما