نت و فایل اجرای آهنگ ای ایران
 

type: zip =  pdf  +  wma

size : 54 KB

دانلود

 ---------------

زمزمه

--------------

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر    

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی تو جاودان    

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم  

مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست اندیشه ام  

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ 

پاینده باد خاک ایران ما       

---------

 

 آهنگ اصلی با صدای استاد بنان

 

راهنما